„ Magnat” Luiza i Marcin Arasimowicz
84-207 Koleczkowo, Bojano, ul. Wybickiego 52
info@dwor-magnat.pl

Szanowni Klienci

W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót RODO), firma „Magnat” Luiza i Marcin Arasimowicz. w świetle tych przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych.
Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym informujemy Państwa w jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas Umowy, – poprzez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:

– przechowywaniadanych o transakcjach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

– przeprowadzania procesów reklamacji w terminie i w formie przewidzianej przepisami

– z innych ważnych powodów z punktu widzenia działalności handlowej naszej firmy.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,
 2. przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktur,
 3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych
 4. w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,a

w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań co jest uzasadnione naszym dobrym interesem,

 

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych.
 1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju, strategii handlowej, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania Umowy, a następnie nie dłużej niż przezokres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy,
 2. marketingu bezpośredniego – poprzez czas trwania Umowy, organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, informowania o nowościach, zmianach cen, przerwach w pracy, za pomocą korespondencji elektronicznej, np. e-mail, bądź też poczty tradycyjnej,
 3. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (np. firmom obsługującym nasz serwer poczty elektronicznej, firmom obsługującym naszą sieć wewnętrzną);

– podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług transportowych, a także w celu ułatwienia kontaktu z osobami kontaktowymi strony Umowy, w celu realizacji tych usług,

 1. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, działających na nasze zlecenie:

– podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw windykacyjnych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem Państwa danych,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – jeśli udostępnili nam Państwo swój adres korespondencyjny w celu otrzymywania dokumentów, informacji
i zawiadomień (np. firmy doręczające przesyłki, firmy kurierskie),

W każdym momencie współpracy macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. żądania od Administratora usunięcia danych,
 3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 4. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Wnioski możecie Państwo przesyłać na adres mailowy: info@dwor-magnat.pl lub listownie na adres: „ Magnat  Luiza i Marcin Arasimowicz  84-207 Koleczkowo , Bojano ul. Wybickiego 52

Mając na uwadze powyższe macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Strategia naszej firmy nie obejmuje współpracy z firmami spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.